Blockchain global govern focus

https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/wearable-device-concept-digital-watch-hand-207374638

 

Hereby again a copyright page, this time in Dutch, my mother tongue. About how to govern #earth by a virtual twin per civilian using personalized #IoT eg a by chip connectivity and battery standardized components of a smart watch. Enjoy translate!

Al dan niet gepland delen vrouwen hun baarmoeder en/of eicellen/stamcellen met mannelijke/artificiele voortplantingscellen om te komen tot nieuw menselijk leven. Het moment van deling vindt plaats op een locatie op aarde waarvan de universele coordinaten worden vastgelegd, alsmede de voor deze locatie geldende nucleaire kloktijd die door de Verenigde Naties op aarde is vastgesteld/bevestigd. Het recht om dit vrouwelijk weefsel te gebruiken is afhankelijk van de lokale omgeving en de door de vrouw aangegane gevaren in relatie tot deze omgeving. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen en ervaring komt met de Jaren, Daarover verderop in procedures meer.

Op het moment dat het menselijk wezen dat Aldus ontstaat zelfstandig ademt, krijgt het een anti-allergische armband aan het lichaam (indien mogelijk om de pols) ter identificatie. De locatie wordt overeenkomstig beschreven opnieuw vastgelegd. De jaartelling voor dit wezen begint. Een speciale functionaris van het locale stedelijke gebied (procedure ciizzen) intialiseert de chip op deze band, welke onderhevig is aan garantievoorwaarden met bijbehorend wereldwijd dealernetwerk. De chip meet lichaamstemperatuur tot aan het moment dat niet meer wordt geademd. De chip heeft een online connective waarbij de plaatselijke countrycode (eg +3130) en universele coordinaten worden gevolgd door de samenwerkende satelietnetwerken,.

De chip wordt tijdens de groei van het wezen vervangen door een werkende smartwatch die in relatie staat tot het afdragen van belastingen en andere momenten waarop het wezen zelfstandig financiele beslissingen neemt. Duidelijk zijn de onderstaand gespecificeerde menselijke groeifasen gerelateerd aan algemeen geldende hormoonwisselingen. Met de groei neemt de levenservaring, de mobiliteit, de woordenschat en daarmee de mogelijkheid tot groei in communicatie toe. Het wezen kan zich in steeds complexere omgevingen verstaanbaar/duidelijk maken en daarmee winnen aan integer functioneren met maatschappelijk belang. Inherent aan het delen van levenstijd op aarde is het toebrengen van schade aan deze aarde. Alleen al het produceren van urinezuur is hier een voorbeeld van.

Groeifasen zijn:

  • 0-7 jaar,           vorming van karakter onder begeleiding van wezens die ouder zijn dan 21 jaar (de leeftijd waarop de de mens biologisch volgroeid is).
  • 7-17 jaar         experimenteren met grenzen, leren corrigeren, ontwikkelen van passie/zoeken naar een richting waarin bijdrage kan worden geleverd aan het maatschappelijk geheel. Besef krijgen van het behoud van het mooie van de aarde
  • 17-35 jaar       groei, mate waarin celdeling wint van celsterving. Verantwoorde tijd voor voortplanting
  • 35-55 jaar       mate waarin celsterving gaat winnen van celgroei, steeds minder verantwoorde tijd voor voortplanting anders dan met artificiele hulp.
  • 55-77+ jaar     mate waarin bijdrage aan de maatschappij voorkeur heeft boven nemen van de maatschappij. Dit tot aan het moment waarop kwaliteit van leven niet meer mogelijk is.

Op het moment van jaar 0 (initatie van de chip) krijgt de nieuwboorling de financiele regjstratie die hoort bij de countrycode geboekt als start. Het wezen accepteert de bijbehorende (staats)schuld/geboortekosten en kan nog geen inkomen genereren of beslissingen nemen over uitgaven. Het op- en afboeken van financiele eenheden gebeurt tot het 7e jaar door de volwassenen die volgens de countrycode verantwoordelijk zijn voor de groei van het wezen.

Vanaf het 7e jaar wordt het wezen in staat geacht (educatie conform staatsregels waaronder taal om zich te redden in relaties waar uitwisseling van financiele waarden plaatsvindt) uitgaven te doen. Het wezen krijgt een smartwatch waarmee mogelijkheid tot uitgaven kunnen worden gedaan conform het universele belastingsysteem. Behalve countrycodes van locaties waar deze ruilhandel plaatsvindt worden ook mate waarin uitgaven worden verricht alsmede het afleggen van verantwoording hierover. Het wezen wordt beschermd conform kredietregels behorende bij de leeftijd. De countrycode geldt als plaatselijke wetgeving voor het mogen doen van ruiltransacties. Tot het 17e jaar groeit het wezen in ervaring met zijn ‘belastinguitgaven’. Het universele belastingstelsel is gericht op het minimaliseren van schade aan plaatselijke omgevingen en het maximaliseren van herstel van de aarde als leefomgeving voor de steeds bewustere mens.

Va. 17-35 jaar is het wezen in staat om deel te nemen aan vermenigvuldiging binnen de demografische ontwikkelingen die gelden in bepaalde countrycodes. De plaatselijke milieubelasting wordt universeel maatschappelijk conform wetgeving nageleefd. Daar waar veel milieuschade is wordt met wereldwijd vereende krachten gewerkt aan het minimaliseren van schade door de mensheid. Het belang van flora en fauna is niet ondergeschikt aan de (technologische) groei van de mensheid. Dit om uitsterving van de mensheid zelf te voorkomen. Zelfbewuste bijdrage (#ai) wordt niet alleen gewaardeerd (groeien in levenservaring) maar tevens maatschappelijk afgedwongen.

Vanaf 35-55 jaar wordt geacht bijdrage te leveren aan de groei van de generatie tot 35 jaar. Het vraagstuk van voorkomen van misgeboorte door te kruisen conform de theorie van de vierde generatie speelt een belangrijke rol. Maximale bijdrage aan steeds toenemende wetenschap is een pré. De groei van de nalatenschap gaat tellen. {definitie van nalatenschap te bepalen in relatie tot vruchtbaarheid/levenskeuzes. } In deze fase is het belangrijk dat het wezen zijn schaapjes op het droge heeft.

55-77+ jaar is het wezen in staat zijn nalatenschap uit te breiden over meerdere generaties. De energie is tanende door celsterfte en daarmee is het niet eenvoudig om nog zelf geboorte te geven gezien de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Hebzucht en egoisme lijken in dat geval te prevaleren boven het verantwoording nemen voor de opvoeding. Evaluatie van liefde is sterk aan te raden, is er nog maatschappelijk nut? Ik ben voorstander voor universeel wettelijke voorschriften.

In al deze levensfasen is voeding voor het wezen belangrijk. Het verkrijgen van voedsel is afhankelijk van de countrycode (het voedsel wat ik kan krijgen op de biltstraat is anders dan die in de Nepalese Himalaya). De door het innemen van voeding (inclusief industriele producten zoals medicijnen, luchtkwaliteit en water en contact met andere levende wezens) kunnen produceren van Qi ((oer)energie) staat centraal bij het individu. Het indivdu bevindt zich echter altijd in een countrycode omgeving waar wordt gehandeld en gecommuniceerd conform plaatselijke wetgeving. Met steeds meer levenservaring kunnen beslissingen worden genomen voor toekomstige ruilmomenten. De beschikbare (technische) communicatiemiddelen zijn eveneens van plaatselijke wetgeving afhankelijk. {Het is prettig als de mensheid de universele communicatie zodanig heeft gestandardaardiseerd dat maximale mobiliteit en minimale energie wordt besteedt aan het realiseren van locale verbindingen. Ik vind een minimum aan contact met een maximale maatschappelijke bijdrage prettig. }

Gedurende het leven van het wezen (tijdsklok loopt vooruit) worden alle belastinguitgaven geregistreerd in zijn timewallet (uniek bij identiteit horende (tijds)registratie van geboorte tot dood) voorzien van countrycode, universele coordinaten en verrichte ruiltransacties. Voor wat hoort wat. Deze registraties zijn bepalend voor de plaatselijke belastingheffing alsmede voor de belastingheffing van de overheid die de eindverantwoordelijkheid heeft voor de gedragen smartbracelet/watch.

Het universele dealernetwerk dat het overkoepelende verstrekken van/ onderhouden van deze bracelet/watch verzorgt, heeft bij wet voorgeschreven controlemomenten/garantiebepalingen. Zo is het ding slim genoeg om basale gezondheid te meten en afwijkingen te analyseren. Wordt het op alle levensfasen geconroleerd/vervangen en is er universe wetgeving over opslag en gebruik van geregistreerde gegevens. Ik geef hierbij voorkeur aan #ai en GDPR. En heb sterke voorkeur voor het vernietigen van fakenews zoals onmenselijke leugens geregistreerd doot functioarissen (psychiaters) die denken dat ze verstand hebben van wat er in het hoofd van een wezen afspeelt, De bracelet/watch bepaalt het moment van sterven omdat het vaststelt dat het wezen niet meer ademt.

Voor onderhoud van het wezen bestaat er al dan niet lokale aandacht voor het verlengen/verkorten van het leven van het wezen. Dit conform plaatselijke gewoonten. Het wezen zet over het algemeen zijn levenservaring in om maximaal te overleven. Belangrijk is dat de maatschappij maxiaal bijdraagt aan opleiding van het wezen, dit om overleven in relatie tot de plaatselijke omgeving naar de toekomst toe steeds meer draagbaar/universeel accepterend te maken.Universeel, oftewel kennisnemend van en respect hebben voor andere gebruiken

Tot zover (#Health, #tax) en de zenuwen finance, health en technology to govern #earth

copyright Utrecht, 31 januari 2018, Antonie van Eggelen